Điều khoản dịch vụ

Xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản cam kết này. Khi truy cập, đăng ký để sử dụng hay sử dụng trang web này (Bạn hoặc Thành viên) thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu những điều khoản của bản cam kết này và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả những điều khoản của bản cam kết này, xin đừng truy cập hoặc sử dụng trang web.

BeforeItsNews.com, một bộ phận của Before It's News Inc., một công ty TNHH California ("BIN") sở hữu và quản lý trang web này.

1. CAM KẾT TOÀN BỘ. Cam kết này bao gồm toàn bộ cam kết giữa Thành viên và BIN và thay thế bất kỳ và tất cả những cam kết trước giữa các bên liên quan tới chủ đề có ở BIN (bao gồm, nhưng không giới hạn tới những bản trước của cam kết này)

2. MIÊU TẢ DỊCH VỤ. BIN cung cấp cho mỗi thành viên nhiều dịch vụ đăng tải và công cộng, bao gồm nhưng không giới hạn tới khả năng đăng đường link và bình luận tới một trang web. Trừ khi được tuyên bố khác, bất cứ tính năng mới nào mà cải thiện hoặc trái lại cải biến những dịch vụ hiện hành sẽ phục thuộc vào cam kết này.

3. NHỮNG SỬA ĐỔI DỊCH VỤ VÀ ĐIỀU KHOẢN. BIN bảo lưu quyền sửa đổi và không tiếp tục dịch vụ mà không cần phải thông báo cho Thành viên hay không. BIN không chịu trách nhiệm pháp lý với Thành viên hoặc bên thứ ba nếu BIN có sử dụng quyền để sửa đổi hoặc không tiếp tục dịch vụ. BIN cũng có thể thỉnh thoảng thay đổi điều khoản của cam kết này. Những thay đổi về điều khoản trong bản cam kết này sẽ được gộp vào cam kết đăng ở http://beforeitsnews.com/terms/vn/. Sự sử dụng dịch vụ liên tục của thành viên cấu thành cam kết bởi thành viên để tuân thủ và bị rằng buộc bởi điều khoản này và bất cứ sửa đổi nào với điều khoản này.

4. ĐIỀU KHOẢN RIÊNG TƯ. Điều khoản riêng tư của BIN được hợp nhất bởi sự tham chiếu trong điều khoản này. Tất cả thông tin cá nhân như địa chỉ, địa chỉ email hoặc những thông tin nhận dạng cá nhân khác, được nhập vào BIN bởi thành viên là bảo mật đối với thành viên ngoại trừ mức độ mà người đó lựa chọ để chia sẻ thông tin đó với những thành viên khác hoặc cộng đồng, thông qua BIN hoặc trái lại. Điều khoản của BIN là tôn trọng sự riêng tư của thành viện. Do đó, Bin sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi được yêu cầu làm như vậy bởi luật pháp hoặc có thiện ý tin rằng những hành động như vậy là cần thiết để (a) tuân thủ luật pháp hoặc tuân theo thủ tục pháp lý được đưa ra trên BIN; (b) bảo vệ những quyền lợi và tài sản của BIN; hoặc (3) hành động trong những tình huống cấp bách để bảo vẹ sự an toàn cá nhân của những thành viên khác hoặc cộng đồng; (4) sửa chữa hoặc phát hiện những vấn đề với dịch vụ của BIN.

5. QUYỀN SỞ HỮU NỘI DUNG. Trừ khi được tuyên bố khác trên trang web BIN, thành viên sẽ giữ bản quyền sở hữu và tất cả những quyền cho thông tin người đó sở hữu và đăng trên BIN hay theo cách khác nhập vào dịch vụ của BIN. Để đổi lại có được dịch vụ đăng tải cấp bởi BIN, thành viên đồng ý cấp một bản quyền vĩnh viễn, quốc tế, không thể chấm dứt cho BIN sử dụng tất cả những thứ thành viên đăng tải qua BIN mà không cần xin phép hoặc trả tiền thêm, bao gồm quyền tạo ra những sản phẩm phát sinh và tái sử dụng trên những phương tiện truyền thông khác. Thành viên không được phép sử dụng tên của BIN trong những hoạt động thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản trước của BIN.

6. TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG. Thành viên thừa nhận và đồng ý rằng BIN không ghi lại nội dung của bất cứ sự liên lạc thành viên nào cũng như không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự đe dọa, bôi nhọ, khiêu dâm, quấy rối hay xúc phạm chứa ở trong đó, bất kỳ sự xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba phát sinh từ đó hoặc bất cứ tội phạm nào dễ phát sinh từ đó.

Website này chứa những link tới những website của bên thứ ba. Những link như vậy được cung cấp chỉ cho lợi ích và sự tham khảo của bạn. BIN không vận hành hay kiểm soát trong bất cứ khía cạnh nào về bất cứ thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ hiện có trên những website như vậy. BIN để một link tới một website không hàm ý bất kỳ sự xác thực về những dịch vụ hay website, nội dung của nó, hay tổ chức tài trợ của nó. Nếu bạn quyết định truy cập những website khác, bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy.

7. HÀNH XỦ CỦA THÀNH VIÊN. Bạn hiểu rằng tất cả thông tin, dữ liệu, đường dẫn, văn bản, phần mềm, nhạc, âm thanh, ảnh, hình vẽ, video, tin nhắn hay những vật liệu khác ("Nội dung"), cho dù được đăng công khai hay phát tán riêng tư, hoàn toàn là trách nhiệm của người phát tán những nội dung đó. Có nghĩa là bạn, chứ không phải BIN , hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả những nội dung mà bạn đăng tải hay nói cách khác phát tán qua những dịch vụ. BIN không kiểm soát nội dung được đăng qua dịch vụ và do vậy không đảm bảo tính chính xác, nguyên vẹn hay chất lượng của những nội dung đó. Bạn hiểu rằng bằng việc sử dụng dịch vụ, bạn có thể tiếp xúc với những nội dung mang tích xúc phạm, khiếm nhã hoặc chướng tai gai mắt.

Bạn đồng ý không sử dụng dịch vụ để: (a) đăng tải, hay phát tán bất kỳ nội dung nào mà trái pháp luật, có hại, đe dọa, lăng mạ, quấy rối, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm, xâm phạm sự riêng tư của người khác, gây thiệt hại cho Pháp Luân ĐạiPháp hoặc những học viên của môn này, thù hận, hay phân biệt chủng tộc, dân tộc hay những điều chướng tai gai mắt khác. (b) làm hại những người vị thành niên theo bất cứ cách nào; (c) giả mạo bất cứ người nào hoặc thực thể bao gồm nhưng không giới hạn ở nhân viên của BIN, hay nói sai hoặc xuyeent tạc mối liên hệ của bạn với một người hoặc một thực thể; (d) đăng tải hay phát tán bất kỳ nội dung nào mà bạn không có quyền phát tán theo bất cứ luật nào hay dưới những mối quan hệ giao kèo hay ủy quyền (như là thông tin nội bộ, độc quyền, và những thông tin bí mật biết được hay được tiết lộ như một phần của những mối quan hệ việc làm hay dưới những cam kết không được tiết lộ); (e) đăng tải hay phát tán bất cứ nội dung nào xâm phạm giấy đăng ký, tên thương mại, bí mật kinh doanh, bản quyền và những quyền độc quyền của bất cứ bên nào; (f) đăng tải hay phát tán bất kỳ vật liệu nào chứa đựng những phần mềm virus hay những đoạn code máy tính khác, các tệp tin hay các chương trình được thiết kề để làm gián đoạn, phá hủy hay giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm hay phần cứng máy tính nào hay những thiết bị thông tin liên lạc; (g) can thiệp hay làm gián đoạn những dịch vụ hay server hay những mạng lưới kết nối tới dịch vụ, hoặc không tuân thủ những yêu cầu, quy trình, qui định hay luật lệ của những mạng lưới kết nối tới dịch vụ; (h) chủ ý hay không chủ ý vi phạm bất cứ luật lệ đại phương, nhà nước, quốc gia, hay quốc tế hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở những luật lệ được ban hành bởi ủy ban Securities and Exchange Commission, American Stock Exchange hoặc NASDAQ của Mỹ và bất kỳ luật lệ có hiệu lực pháp lý nào; (i) "lén theo dõi" hay quấy rối người khác; (j) thu thập hoặc tích trữ thông tin cá nhân về những người dùng khác; hoặc (k) khuyến khích hay cung cấp những thông tin hướng dẫn về những hoạt động vi phạm pháp luật, khuyến khích bất kỳ hành động dã man nào với động vật.

8. QUẢNG CÁO SẢN PHẨM TRÊN Before It's News. Nếu bạn quảng cáo tiếp thị bất cứ sản phẩm hay dịch vụ nào thông qua những kênh online hay offline hay sự môi giới nhằm mục đích kiếm phần trăm lợi nhuận bán hàng của sản phẩm hay dịch vụ được bán nhờ kết quả của sự quảng cáo, bạn đồng ý, chấp nhận và đảm bảo rằng:

  1. Bạn sẽ không đề xuất hay ngụ ý bất cứ sự xác nhận nào bởi Before It's News, rằng nó là người đóng góp hay nhà tài trợ cho sản phẩm.
  2. Bạn sẽ không được sử dụng khi không được cho phép hay vi phạm, biển thủ bất cứ vật liệu nào được bảo vệ bởi bất kỳ giấy phép đăng ký, bản quyền, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, quyền riêng tư, quyền quảng cáo hay quyền sở hữu trí tuệ hay quền độc quyền khác ("IP Rights").
  3. Bạn sẽ không can thiệp vào việc Before It's News theo dõi lượng visit, page views, hay với lưu lượng traffic tới, qua hoặc đến từ những dịch vụ của Before It's News.
  4. Tất cả sự liên lạc hay sự đại diện được làm ra bởi bạn có quan hệ với bất kỳ sự quảng cáo hay có liên quan tới bất kỳ sản phẩm nào sẽ phải chính xác và chứa đựng công khai cần thiết để tránh việc những quảng cáo đó là giả dối và đánh lừa. Những sự công khai đó phải được làm cho dễ nhận thấy và tuân thủ pháp luật của đất nước bạn và tất cả các luật nhà nước và liên bang của Mỹ (U.S. federal and state laws, và FTCs endorsement rules).
  5. Bạn sẽ không đưa ra, kiến nghị hay hàm ý về việc có những phiếu, vé giảm giá hoặc các loại tương tự để xúi giục và khuyến khích mua sản phẩm.
    Before It's News bảo lưu quyền, nhưng không bắt buộc, xem xét sự quảng cáo của bạn. Bạn đồng ý rằng Before It's News, có toàn quyền quyết định vào bất cứ lúc nào, có thể yêu cầu sự thay đổi về sự quảng cáo sản phẩm và trang nhận hàng, hỗ trợ khách hàng và những mục liên quan đến nội dung quảng cáo của bạn. Before It's News có thể gỡ bỏ quảng cáo của bạn bất cứ lúc nào ra khỏi dịch vụ bằng cách hoàn lại chi phí bạn trả cho quảng cáo đó.
  6. Bạn sẽ cung cấp những thông tin liên lạc hợp lệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ email làm việc để Before It's News có thể gửi câu hỏi và nhận thư phản hồi không tự động vào cuối ngày kinh doanh sau đó.
  7. Before It's News không đảm bảo hay chịu trách nhiệm về sự chính xác, đầy đủ, hiệu quả hay tính kịp thời của bất kỳ thông tin nào như vậy và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất cứ tiền thưởng hay phần thưởng nào hay những sự khuyến mại được đưa ra trong những quảng cáo. Bạn sử dụng bất cứ thông tin nào được thấy trên Before It's News là hoàn toàn bạn phải tự chịu rủi ro. Before It's News sẽ không chịu trách nhiệm cho sự mua hàng hay sử dụng sản phẩm hay dịch vụ được quảng cáo trên Before It's News.
  8. Quảng cáo là tự nguyện và sự tín nhiệm của bạn là do bạn tự chịu rủi ro. Before It's News không độc lập kiểm tra lại hay xác nhận thông tin được cung cấp ở bất kỳ quảng cáo nào về tính chính xác, đầy đủ, hiệu quả, hay kịp thời. Bạn thừa nhận và hiểu rằng Before It's News không chứng thực những phát biểu, tuyên bố, khuyến khích hay quảng cáo được làm.

9. NỘI DUNG GỬI LÊN BIN. BIN không tuyên bố quyền sở hữu của nội dung hay link mà bạn đăng lên BIN. BIN có thể trích dẫn hoặc tái sản xuất nội dung của bạn (nếu bạn công khai nó), toàn bộ hay một phần, để quảng bá trang BIN của bạn hay những dịch vụ của BIN. Bạn thừa nhận rằng BIN không xem xét trước nội dung hay links, nhưng BIN và người sở hữu nó sẽ có quyền (nhưng không bị ràng buộc) hoàn toàn quyết định từ chối hay loại bỏ bất cứ nội dung hay link nào mà có trên dịch vụ. Không giới hạn những điều nói ở trên, BIN và những người sở hữu nó sẽ có quyền gỡ bỏ bất cứ nội dung nào mà vi phạm bản cam kết này hay có thể bị phản đối theo cách khác. Bạn đồng ý rằng bạn phải đánh giá, và chịu tất cả những rủi ro với việc sử dụng bất cứ nội dung và đường link bao gồm bất cứ sự tín nhiệm nào về sự chính xác, đầy đủ hay hữu dụng của những nội dung và đường link như vậy.

10. ĐẢM BẢO. Bạn đồng ý bảo đảm cho BIN, và công ty con, chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên vô hại khỏi những tuyên bố hay yêu cầu, bao gồm tiền phí luật sư hợp lý làm bởi bất cứ bên thứ ba nào do hoặc bắt nguồn từ nội dung và link của bạn, sự sử dụng dịch vụ của bạn, sự vi phạm của bạn với bản cam kết này, hay sự xâm phạm của bạn tới quyền lợi của người khác.

11. KHÔNG BÁN LẠI DỊCH VỤ. Bạn đồng ý không tái sản xuất, sao chép, bán hoặc bán lại hay khai thác bất cứ phần nào của dịch vụ, sự sử dụng dịch vụ, hay sự truy cập dịch vụ.

12. TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU VÀ SỰ BẢO MẬT THÀNH VIÊN. Một khi bạn trở thành một thành viên, bạn sẽ nhận một tài khoản và mật khẩu. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu bạn không giữ được tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản. Ngoài ra bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra dưới tài khoản của bạn. Bạn có thể đổi mật khẩu bất kỳ lúc nào (để làm vậy, tới lựa chọn user profile menu); bạn cũng có thể thiết lập tài khoản mới và đóng tài khoản cũ tùy ý của bạn. Thành viên đồng ý ngay lập tức thông báo cho BIN về bất cứ sự sử dụng tài khoản thành viên không trái phép nào hay những lỗ hổng an ninh mà thành viên biết.

13. CHẤM DỨT. Bạn đồng ý rằng BIN có thể toàn quyền chấm dứt mật khẩu và sự sử dụng dịch vụ của bạn. và xóa bỏ và loại bỏ bất kỳ nội dung hay đường link nào nằm trong dịch vụ, vì bất cứ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, cho việc thiếu sử dụng hay BIN cho rằng bạn đã vi phạm hoặc hành động không theo nội dung và tinh thần của bản cam kết này. BIN cũng có thể toàn quyền vào bất cứ lúc nào ngừng cung cấp dịch vụ, hay bất cứ phần nào của việc ấy, có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng bất cứ sự kết thúc truy cập dịch vụ nào của bạn dưới bất cứ điều khoản nào của bản cam kết này có thể bị ảnh hưởng mà không cần báo trước, và thừa nhận và đồng ý rằng Bin có thể ngay lập tức dừng hoạt động hay xóa trang của bạn trên BIN và tất cả những thông tin và tập tin liên quan trong trang của bạn trên BIN, hoặc cấm bất kỳ sự truy cập thêm nào tới những tập tin và dịch vụ như vậy. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng BIN sẽ không có trách nhiệm pháp lý với bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào cho bất kỳ sự chậm dứt việc truy cập của bạn tới dịch vụ.

14. QUẢNG CÁO VÀ QUẢNG BÁ. Bạn đồng ý rằng BIN có thể toàn quyền chấm dứt mật khẩu và sự sử dụng dịch vụ của bạn. và xóa bỏ và loại bỏ bất kỳ nội dung hay đường link nào nằm trong dịch vụ, vì bất cứ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, cho việc thiếu sử dụng hay BIN cho rằng bạn đã vi phạm hoặc hành động không theo nội dung và tinh thần của bản cam kết này. BIN cũng có thể toàn quyền vào bất cứ lúc nào ngừng cung cấp dịch vụ, hay bất cứ phần nào của việc ấy, có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng bất cứ sự kết thúc truy cập dịch vụ nào của bạn dưới bất cứ điều khoản nào của bản cam kết này có thể bị ảnh hưởng mà không cần báo trước, và thừa nhận và đồng ý rằng Bin có thể ngay lập tức dừng hoạt động hay xóa trang của bạn trên BIN và tất cả những thông tin và tập tin liên quan trong trang của bạn trên BIN, hoặc cấm bất kỳ sự truy cập thêm nào tới những tập tin và dịch vụ như vậy. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng BIN sẽ không có trách nhiệm pháp lý với bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào cho bất kỳ sự chậm dứt việc truy cập của bạn tới dịch vụ.

15. QUYỀN ĐỘC QUYỀN CỦA BIN. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng dịch vụ và bất cứ phần mềm nào cần thiết được sử dụng có liên quan đến dịch vụ ("phần mềm") chứa sự độc quyền và thông tin bảo mật được bảo vệ bởi những quyền sở hữu trí tuệ hiện hành và những điều luật khác. Bạn thừa nhận và đồng ý thêm rằng Nội dung chứa trong những quảng cáo tài trợ hay thông tin bạn thấy thông qua dịch vụ hay những người quảng cáo là được bảo vệ bởi bản quyền, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế và những quyền độc quyền và điều luật khác. Ngoại trừ khi được cho phép rõ ràng bởi BIN hoặc những nhà quảng cáo, bạn đồng ý không sửa đổi, thuê, cho thuê, cho mượn, bán, phân phối hay tạo ra những sản phẩm phát sinh dựa trên dịch vụ và phần mềm, toàn bộ hay một phần.

16. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM. Thành viên tuyệt đối đồng ý rằng việc sử dụng dịch vụ là hoàn toàn chịu sự rủi ro. Những dịch vụ được cấp trên một nền tảng sẵn có. BIN tuyệt đối từ chối tất cả sự đảm bảo về bất cứ loại nào, cho dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn tới những bảo đảm được ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. BIN không bảo đảm rằng dịch vụ sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn, hay dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, bảo mật, và không gặp lỗi; BIN cũng không đảm bảo rằng những kết quả có được từ việc sử dụng dịch vụ hay sự chính xác, tin cậy của bất cứ thông tin nào có được qua dịch vụ hay những khiếm khuyết trong phần mề sẽ được chỉnh sửa.

Thành viên hiểu và đồng ý rằng bất cứ vật liệu hay dữ liệu được download hay lấy được từ việc sử dụng dịch vụ là được làm tùy ý và tự chịu rủi do bởi thành viên và thành viên sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào được gây ra với hệ thống máy tính của thành viên hay việc mất dữ liệu bắt nguồn từ việc download những vật liệu hay dữ liệu đó. BIN không đảm bảo về bất cứ sản phẩm hay dịch vụ được mua hay có được thông qua dịch vụ và bất kỳ giao dịch nào được nhập vào thông qua dịch vụ.

Không lời khuyên hay thông tin nào, cho dù nói miệng hay được viết ra, có được bởi thành viên từ hoặc thông qua dịch vụ sẽ tạo ra bất cứ sự bảo đảm nào không được làm rõ ràng chính xác ở trong đây.

Một số quyền thực thi pháp lý không cho phép loại trừ một số sự đảm bảo nhất định, do vậy một số sự loại trừ nói trên có thể không được áp dụng cho bạn.

17. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM. BIN sẽ không có trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hay do hậu quả bắt nguồn từ việc sử dụng hay không có khả năng sử dụng dịch vụ hay cho chi phí của sự thu mua hàng hóa và những dịch vụ thay thế hay bắt nguồn từ những hàng hóa hay dịch vụ mua được hay có được hoặc những thông điệp nhận được hoặc những giao dịch nhập vào thông qua dịch vụ hay bắt nguồn từ việc truy cập không cho phép hoặc sự thay đổi những chuyển giao hay dữ liệu của thành viên, bao gồm nhưng không giới hạn, những thiệt hại cho sự mất mát lợi ích, sử dụng, dữ liệu hay những vật trừu tượng khác, thậm chí nếu thành viên đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

Một số quyền thực thi pháp lý không cho phép giới hạn hay loại trừ trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại ngẫu nhiên hay do hậu quả, do vậy một số sự loại trừ nói trên có thể không được áp dụng cho bạn.

18. LƯU TRỮ VÀ GIỚI HẠN KHÁC. BIN không chịu trách nhiệm cho việc xóa hay lỗi không thể lưu trữ thông tin nhập vào BIN. BIN bảo lưu quyền, hoàn toàn tùy ý quyết định việc thành viên có hành xửa đúng với nội dung và tinh thần của bản cam kết này hay không và có thể chấm dứt dịch vụ nếu thấy hành xử của một thành viên không tuân theo cam kết này.

19. THÔNG BÁO. Tất cả thông báo tới một bên sẽ được viết bằng văn bản và sẽ được làm hoặc thông qua email hoặc thông qua mail thường. BIN có thể gửi thông báo hay thông điệp qua những dịch vụ để thông báo cho thành viên về những thay đổi với cam kết này, dịch vụ, hay những vấn đề quan trọng khác; sự gửi thông báo như vậy sẽ tạo thành những thông báo đối với thành viên.

20. INJUNCTIVE RELIEF. You acknowledge that a violation or attempted violation of this Agreement will cause such damage to BIN as will be irreparable, the exact amount of which would be difficult to ascertain and for which there will be no adequate remedy at law. Accordingly, you agree that BIN shall be entitled as a matter of right to an injunction issued by any court of competent jurisdiction, restraining such violation or attempted violation of these terms and conditions by you, or your affiliates, partners, or agents, as well as recover from you any and all costs and expenses sustained or incurred by BIN in obtaining such an injunction, including, without limitation, reasonable attorneys' fees. You agree that no bond or other security shall be required in connection with such injunction.

21. LAWS. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the state of California. You and BIN agree to submit to the exclusive personal and subject matter jurisdiction and venue of the courts located within California.

22. GENERAL INFORMATION. If any provision(s) of this Agreement are held by a court of competent jurisdiction to be contrary to law, then such provision(s) shall be construed, as nearly as possible, to reflect the intentions of the parties with the other provisions remaining in full force and effect. BIN's failure to exercise or enforce any right or provision of this Agreement shall not constitute a waiver of such right or provision unless acknowledged and agreed to by BIN in writing. Member and BIN agree that any cause of action arising out of or related to these Services must commence within one (1) year after the cause of action arose; otherwise, such cause of action is permanently barred. The section titles in this Agreement are solely used for the convenience of the parties and have no legal or contractual significance. You also may be subject to additional terms and conditions that may apply when you use affiliate or other services, third-party content or third-party software. If BIN takes any action to enforce this Agreement, BIN, if the prevailing party, will be entitled to recover from you, and you agree to pay, all reasonable and necessary attorneys' fees and any cost of litigation, in addition to any other relief, at law or in equity, to which BIN may be entitled.

23. VI PHẠM. Xin vui lòng báo cáo bất cứ vi phạm nào đối với bản qui định này tới những người quản lý ở Before It's News thông qua địa chỉ email [email protected].

24. BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU. Thông báo bản quyền Website: Copyright (c) 2013 Before It's News Inc., Tất cả các quyền được giữ gìn.

Website này là tài sản có bản quyền của BIN và nhiều nhà cung cấp và phân phối thứ ba khác nhau.

Before It's News and BeforeItsNews.com là những nhãn hiệu dịch vụ của BIN. Những sản phẩm, dịch vụ và tên công ty khác được sử dụng trên website này được đăng ký và là những tên thương mại theo thông luật của những chủ sở hữu tương ứng. Không có điều gì chứa trên website này được hiểu như là sự cấp phép, theo hàm ý, sự ngăn không cho ai nhận, hay theo cách khác, bất cứ giấy phepshay quyền sử dụng những tên thương mại như vậy. Những sự sử dụng trái phép website này và/ hoặc những vật liệu chứa trên website này có thể vi phạm bản quyền, tên thương mại hay những luật về quyền sở hữu trí tuệ khác hay những luật khác. Bạn phải nhớ được tất cả những lưu ý về bản quyền và tên thương mại, bao gồm bất kỳ những lưu ý về quyền sở hữu khác, được chứa trong những vật liệu và bạn không được thay đổi, che đậy, tẩy xóa những lưu ý như vậy.

25. THÔNG BÁO VI PHẠM. Nếu bạn cho rằng, quyền sở hữu trí tuệ (hay một quyền như vậy mà bạn có trách nhiệm đem thi hành) bị vi phạm bởi bất cứ nội dung hay đường link nào trên website này, xin vui lòng viết thư cho BIN ở địa chỉ bên dưới, đưa ra một sự khẳng định bằng văn bản chứa (i) giấy tờ chứng minh về sản phẩm có bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ mà bạn cho rằng bị vi phạm, (ii) giấy tờ chứng minh về nội dung và đường link trên website mà bạn yêu cầu xóa bỏ, (iii) tên, địa chỉ, và số điện thoại liên lạc ban ngày và địa chỉ email nếu có, (iv) khẳng định rằng bạn tin tưởng có thiện ý rằng việc sử dụng tác phẩm có bản quyền hay những quyền sở hữu trí tuệ không được cấp quyền bởi chủ sở hữu của nó, nhân viên của nó hay những luật có thể áp dụng, (v) sự khẳng định rằng thông tin trong lời khẳng định của bạn là chính xác và chịu sự trừng phạt của sự khai man trước tòa, bên ký kết được cấp quyền hành động thay mặt người sở hữu quyền mà bạn cho rằng bị xâm phạm, và (vi) chữ ký của người sở hữu quyền mà bạn cho rằng bị xâm phạm hay người được ủy quyền xác nhận sự vi phạm đó thay mặt chủ sở hữu. Tùy theo sự điều tra của BIN và sự xem xét sự khẳng định như vậy, BIN sẽ loại bỏ bất kỳ nội dung hay đường link nào trên website mà vi phạm bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ cá nhân nào dưới luật pháp Mỹ sau khi nhận được sự khẳng định như vậy. Những sự khẳng định vi phạm dưới điều khoản này sẽ được đệ trình tới Publisher, BeforeItsNews.com, 775 E. Blithedale Ave. #362, Mill Valley, CA 94941, U.S.A.

07/02/2010

Register

Newsletter