Profile image
Tác giả: fcwordpress
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Sắp xếp sản phẩm trong woocommerce theo y người quản trị
Tuesday, February 7, 2017 0:15
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
0
 • Thêm cột thứ tự vào bảng quản lý sản phẩm của woocommerce

Hook filter:manage_{tên post type}_posts_columns được dùng việc này

Code chi tiết:

add_filter( 'manage_product_posts_columns', 'product_columns_2' ); function product_columns_2( $existing_columns ) { if ( empty( $existing_columns ) && ! is_array( $existing_columns ) ) { $existing_columns = array(); } unset( $existing_columns['title'], $existing_columns['comments'], $existing_columns['date'], $existing_columns['product_tag'] ); $columns = array(); $columns['ordering'] = 'Thứ tự'; return array_merge( $columns, $existing_columns ); }
 • Lấy giá trị của custom field của ordering cho từng dòng

Sử dụng hook action có tên:manage_{tên post type}_posts_custom_column

Code chi tiết như sau:

//show ordering add_action( 'manage_product_posts_custom_column', 'render_product_columns_2' , 3); function render_product_columns_2( $column ) { global $post, $the_product; if ( empty( $the_product ) || $the_product->id != $post->ID ) { $the_product = wc_get_product( $post ); } switch ( $column ) { case 'ordering' : ?> 
 • Thêm custom field vào tab general woocommerce

B4INREMOTE-aHR0cDovL2Zjd29yZHByZXNzLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNy8wMi90aGVtLWN1c3RvbS1maWVsZC12YW8td29vY29tbWVyY2UucG5n

Code chi tiết như sau:

// Display Fields add_action( 'woocommerce_product_options_general_product_data', 'woo_add_custom_general_fields' ); // Save Fields add_action( 'woocommerce_process_product_meta', 'woo_add_custom_general_fields_save' ); function woo_add_custom_general_fields() { global $woocommerce, $post; echo '
'; // Text Field woocommerce_wp_text_input( array( 'id' => '_product_ordering', 'label' => __( 'Thứ tự', 'woocommerce' ), 'placeholder' => '', 'desc_tip' => 'true', 'description' => __( '', 'woocommerce' ) , //'value' => 0 ) ); echo '
'; } function woo_add_custom_general_fields_save( $post_id ){ // Text Field $woocommerce_text_field = $_POST['_product_ordering']; if( !empty( $woocommerce_text_field ) ) update_post_meta( $post_id, '_product_ordering', esc_attr( $woocommerce_text_field ) ); }
 • Ajax xử lý lưu ordering

Đăng ký file js với admin backend

function my_enqueue($hook) { wp_enqueue_script( 'smn-ordering', get_template_directory_uri() . '/js/ordering.js' ); wp_localize_script( 'smn-ordering', 'ordering_ob', array( 'ajaxurl' => admin_url( 'admin-ajax.php' ))); } add_action( 'admin_enqueue_scripts', 'my_enqueue' );

File xử lý js

jQuery(function($){ //alert('sdfsd;'); $(".saveorderingdddd").click(function(){ var post=document.getElementsByName('post[]'); var post_ids =''; for(key=0; key < post.length; key++) { if(key == 0){ post_ids =post[key].value; }else{ post_ids = post_ids+","+post[key].value; } //your code goes here } var order=document.getElementsByName('ordering[]'); var orderings =''; for(key=0; key < order.length; key++) { if(key == 0){ orderings =order[key].value; }else{ orderings = orderings +","+order[key].value; } //your code goes here } $.ajax({ type: 'POST', url: ordering_ob.ajaxurl, data:{action: 'ordering',post_ids:post_ids,orderings:orderings}, success: function(data){ console.log(data); if(data == "data"){ location.reload(); } } }); return false; }); });

Hook action và function xử lý ajax

add_action('wp_ajax_ordering','ordering_function'); add_action('wp_ajax_nopriv_ordering','ordering_function'); function ordering_function(){ $post_ids = explode(",",$_POST['post_ids']); $orderings = explode(",",$_POST['orderings']); for($i=0;$i
 • Sắp xếp lại theo custom field trong backend
//resort list product add_filter( 'parse_query', 'fb_custom_post_sort' ); function fb_custom_post_sort($query) { if ( ! is_admin() ) return $query; global $current_screen; if ( isset( $current_screen ) && 'product' === $current_screen->post_type ) { $query->query_vars['orderby'] = 'meta_value_num'; $query->query_vars['meta_key'] = '_product_ordering'; $query->query_vars['order'] = 'ASC'; } }
 • Như vậy là chúng ta đã xử lý xong phần backend còn ngoài front end thì anh chị sử dụng wp_query như sau cho mỗi truy vấn
$args = array( 'post_type' => 'product', 'posts_per_page' => 12, 'meta_key' => '_product_ordering', 'orderby' => 'meta_value_num', 'order' => 'ASC', 'post_status' => 'publish' ); //var_dump($args); $wp_query = new WP_Query( $args );

BÌNH LUẬN

Lời bình của bạn
Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story
Share This Story:
Print this story
Email this story
Digg
Reddit
StumbleUpon
Share on Tumblr
GET ALERTS:

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.